Yanwei Fan, Weifan Yin, Zhiwei Yang, Yanxiang Wang, and Liangjun Ma. “Moisture Content Distribution Model for the Soil Wetting Body under Moistube Irrigation”. Water SA, vol. 49, no. 1 January, Jan. 2023, doi:10.17159/wsa/2023.v49.i1.3979.