Shao Po Wang, Jing Jie Yu, and Hua Ji Ma. “Parameters to Characterize the Internal Recirculation of an Oxidation Ditch”. Water SA, vol. 47, no. 2 April, Apr. 2021, doi:10.17159/wsa/2021.v47.i2.10923.