[1]
Yanwei Fan, Weifan Yin, Zhiwei Yang, Yanxiang Wang, and Liangjun Ma, “Moisture content distribution model for the soil wetting body under moistube irrigation”, WSA, vol. 49, no. 1 January, Jan. 2023.