Yanwei Fan, Weifan Yin, Zhiwei Yang, Yanxiang Wang and Liangjun Ma (2023) “Moisture content distribution model for the soil wetting body under moistube irrigation”, Water SA, 49(1 January). doi: 10.17159/wsa/2023.v49.i1.3979.