Yanwei Fan, Weifan Yin, Zhiwei Yang, Yanxiang Wang, & Liangjun Ma. (2023). Moisture content distribution model for the soil wetting body under moistube irrigation. Water SA, 49(1 January). https://doi.org/10.17159/wsa/2023.v49.i1.3979