(1)
Yanwei Fan; Weifan Yin; Zhiwei Yang; Yanxiang Wang; Liangjun Ma. Moisture Content Distribution Model for the Soil Wetting Body under Moistube Irrigation. WSA 2023, 49.