[1]
Yanwei Fan, Weifan Yin, Zhiwei Yang, Yanxiang Wang and Liangjun Ma 2023. Moisture content distribution model for the soil wetting body under moistube irrigation. Water SA. 49, 1 January (Jan. 2023). DOI:https://doi.org/10.17159/wsa/2023.v49.i1.3979.